21 Cdo 1421/2006
Datum rozhodnutí: 06.02.2007
Dotčené předpisy:

21 Cdo 1421/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. P. S., zastoupeného advokátem, proti žalované DDB, a.s., zastoupené advokátem, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 190/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2005, č.j. 35 Co 266/2005-173, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 4.11.2005, č.j. 35 Co 266/2005-173 změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25.1.2005, č.j. 26 C 190/2002-126 tak, že určil, že výpověď z pracovního poměru, kterou dala žalovaná žalobci dne 13.2.2002 je neplatná , a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 16.675,- Kč a na nákladech odvolacího řízení částku 6.150,- Kč k rukám jeho právního zástupce . Odvolací soud vycházel ze zjištění, že o organizačních změnách žalované rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady , ačkoli stanovy společnosti taková rozhodnutí valné hromadě nesvěřují. V takovém případě je třeba mít za to, že zaměstnavatel, kterým je akciová společnost, o organizačních změnách nerozhodl a hmotněprávní předpoklad pro výpověď z důvodu nadbytečnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce nebyl splněn .


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 30.5.2006 vzala výslovně zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 6. února 2007


JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.


předseda senátu