21 Cdo 142/2017
Datum rozhodnutí: 10.01.2017
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 138 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 142/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci oprávněné České republiky , zastoupené organizační složkou, Okresním soudem v Olomouci, se sídlem v Olomouci, tř. Svobody č. 16, proti povinnému S. M., o návrhu na obnovu řízení a pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci pod sp. zn. 52 C 3/2007, o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. června 2011 č.j. 1 Co 121/2011-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):


Povinný podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.6.2011 č.j. 1 Co 121/2011-106, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 4.1.2011 č.j. 52 C 3/2007-63, jímž Vrchní soud v Olomouci odmítl pro neprojednatelnost podání S. M. označené jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 5.3.2015 č.j. 52 C 3/2007 vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení předložena plná moc zvoleného zástupce, Nejvyšší soud řízení zastaví.

Dovolací soud na základě obsahu spisu zjistil, že u dovolatele nejsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 o.s.ř., neboť s přihlédnutím k časovému odstupu od doby vydání a doručení napadeného rozhodnutí je nepochybné, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.6.2011 č.j. 1 Co 121/2011-106 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. (k podmínce povinného zastoupení v dovolacím řízení srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2015 sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 10. ledna 2017 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu