21 Cdo 1397/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:





21 Cdo 1397/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyň a) J. H., zastoupené advokátem, a b) L. S., proti žalované Č. k. a., jako právní nástupkyni po obchodní společnosti K., s.r.o., za účasti Ing. A. P., správkyně konkursní podstaty úpadce B., spol. s r.o., jako vedlejší účastnice na straně žalované, zastoupené advokátem, o určení neplatnosti zástavní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 114/2002, o dovolání žalobkyně a) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2005, č.j. 23 Co 138/2005-103, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobkyně a) je povinna zaplatit vedlejší účastnici na straně žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.064,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta; jinak žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 13.6.2005, č.j. 23 Co 138/2005-103, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4.11.2004, č.j. 12 C 114/2002-75, ve výroku, jímž bylo určeno, že zástavní právo žalovanou k nemovitostem rodinnému domku čp. 2015 s příslušenstvím a pozemky parc., to vše zapsáno na LV v k.ú. K., a k nemovitostem rodinnému domku před dokončením s pozemky č. parc. 273 a 274 díl 1 s příslušenstvím, to vše zapsáno na LV pro K., vedeném katastrálním úřadem P., je neplatné , tak, že žalobu zamítl, a rozhodl, že žalobkyně jsou povinny zaplatit na nákladech řízení před soudy obou stupňů společně a nerozdílně žalované (jejímu právnímu předchůdci) 1.000,- Kč a vedlejšímu účastníkovi 5.150,- Kč do konkursní podstaty společnosti B. s.r.o. .


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně a) dovolání, které podáním ze dne 25.11.2006, ve spojení s podáním ze dne 7.1.2007, vzala zpět.


Obvodní soud pro Prahu 4 - poté, co bylo zjištěno, že žalovaná K., s.r.o., byla ke dni 31.8.2006 vymazána z obchodního rejstříku, neboť zanikla zrušením s převodem jmění na jejího jediného společníka, jímž je Č. k. a. - usnesením ze dne 16.2.2007, č.j. 12 C 114/2002-154, rozhodl, že v řízení bude nadále pokračováno na straně žalované s Č. k. a. Nejvyšší soud České republiky proto s tímto subjektem pokračoval v řízení na místě žalované.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


V dovolacím řízení vznikly vedlejší účastnici na straně žalované náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 2.500,- Kč [srov. § 5 písm.b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č.110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a čl. II vyhlášky č. 277/2006 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 75,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a čl. II vyhlášky č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 2.575,- Kč; ve věci byl účelně vynaložen jen jeden úkon právní služby (vyjádřením k dovolání). Vzhledem k tomu, že zástupce vedlejší účastnice advokát osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení podle ustanovení § 137 odst. 1 a 3, § 151 odst. 2 věty druhé o.s.ř. vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty určená z odměny za zastupování, z náhrad a z jejích hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty [19% - srov. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty], tedy částka (po zaokrouhlení) 489,- Kč (srov. též právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2004, sp.zn. 21 Cdo 1556/2004, který byl uveřejněn pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005). Protože žalobkyně a) z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. uložil, aby vedlejší účastnici tyto náklady nahradila. Žalobkyně a) je povinna přiznanou náhradu nákladů řízení ve výši 3.064,- Kč zaplatit k rukám advokáta, který vedlejší účastnici v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).


Jiným účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly, a proto bylo ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř. rozhodnuto, že žádný z nich nemá právo na jejich náhradu.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. srpna 2007


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu