21 Cdo 1344/2010
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 238a odst. 2 o. s. ř., § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 1344/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce Mgr. V. P. , (podnikajícího pod obchodní firmou Václav Polanský-POLARIC), IČO 10452630, proti žalované PRISMA-CZ, a. s. se sídlem v Hradci Králové, Jiráskova č. 203, IČO 25267108, zastoupené JUDr. Pavlem Moníkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká č. 672, o obnovu řízení ve věci 14 C 1/2004 , o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. února 2007, č. j. 21 Co 512/2006-35, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 249/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. srpna 2009, č. j. 21 Co 197/2009-63, takto :

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 8. 2009, č. j. 21 Co 197/2009-63, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 6. 8. 2008, č. j. 16 C 249/2007-32, kterým bylo rozhodnuto o žalobě pro zmatečnost (tak, že žaloba se zamítá), není přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2 a § 237 odst.1 písm. b) o. s. ř. (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost, které by bylo odvolacím soudem zrušeno) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2 a § 237 odst.1 písm. c) o. s. ř., neboť odvolací soud v souladu s ustálenou judikaturou soudů dovodil, že žalobou pro zmatečnost napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 2. 2007, č. j. 21 Co 512/2006-35, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 17. 7. 206, č. j. 8 C 141/2006-16, kterým byl zamítnut návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. 9. 2004, č. j. 14 C 1/2004-83, a návrh na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 14 C 1/2004 a rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení 5. 623,- Kč, není způsobilým předmětem žaloby pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř.; žalobu pro zmatečnost podle tohoto ustanovení je oprávněn podat jen ten z účastníků původního řízení, jehož odvolání bylo odmítnuto nebo o jehož odvolání bylo zastaveno odvolací řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2179/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 73, ročník 2003). Dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu tedy nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nemohou založit ani námitky žalobce, jimiž - jak v dovolání výslovně uvádí - uplatňuje dovolací důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a § 241a odst. 3 o. s. ř. [srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, které bylo uveřejněno pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto].

Ostatní námitky žalobce uplatněné v dovolání nepolemizují se závěry odvolacího soudu z hlediska opodstatněnosti posuzované zmatečnostní žaloby. Tyto námitky vyjadřují pouze jeho nesouhlas s usnesením napadeným zmatečnostní žalobou (případně s předchozím rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. 9. 2004, č. j. 14 C 1/2004-83, napadeném žalobou na obnovu řízení), a to z důvodů, jež pro posouzení tohoto rozhodnutí z pohledu existence zmatečnostních vad nemohou být významné; proto nejsou způsobilé založit přípustnost dovolání ve smyslu ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2, § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

K nápravě případné vady v záhlaví napadeného usnesení odvolacího soudu, kterou žalobce spatřuje v nesprávném a zmatečném označení předmětu odvolacího řízení a projednávané věci , slouží institut opravy rozhodnutí (srov. § 164 a § 167 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst.5 věty první, § 224 odst.1 a § 151 odst.1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. dubna 2011


JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu