21 Cdo 134/2012
Datum rozhodnutí: 09.10.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 a 3 o. s. ř., § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.
21 Cdo 134/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce P. K. , proti žalované České republice - Úřadu práce se sídlem v Praze (pobočce v Břeclavi, Fintajslova č. 7), o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 1265/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. února 2011 č.j. 49 Co 122/2009-191, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9.2.2011 č.j. 49 Co 122/2009-191 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 26.1.2009 č.j. 6 C 1265/2000-176 (ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 241.740,- Kč s 10% úrokem z prodlení od 1.11.2000 do zaplacení, ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a ve výroku, jímž bylo rozhodnuto, že České republice se náhrada nákladů za znalecký posudek nepřiznává) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, v němž mimo jiné uvedl, že žádá o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o.s.ř.). Je-li dovolatelem fyzická osoba, nemusí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem za předpokladu, že má sám právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.].

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem (jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb.) nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce jako fyzická osoba nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem a nebylo doloženo, že by měl právnické vzdělání. Na žádost (uvedenou v dovolání) mu byla usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 20.7.2011 č.j. 6 C 1265/2000-216 (výrokem II.) ustanovena pro toto řízení jako zástupce JUDr. Radka Buzrlová, advokátka, AK Moravský Žižkov, Záhumní č. 439 . Toto usnesení (ve výroku II.) nabylo právní moci dne 14.9.2011 (§ 167 odst. 2, § 159 o.s.ř.). Od tohoto dne počala žalobci běžet dvouměsíční lhůta k doplnění (odstranění vad) dovolání (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o.s.ř.), jejíž poslední den připadl na 14.11.2011 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.).

Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání vyhoví - jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. - dovolatel, který je fyzickou osobou, která nemá právnické vzdělání, ne již tím, že má zástupcem advokáta nebo, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, notáře, ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem nebo notářem také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele - fyzické osoby, jež sama nemá právnické vzdělání, při podání dovolání je tedy třeba, aby zástupce dovolatele (advokát nebo notář) buď sám sepsal dovolání nebo, podal-li dovolatel dovolání již dříve sám, již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2008 sp.zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné pod č. 80 v časopise Soudní judikatura, roč. 2009).

I když žalobci byl v projednávané věci ustanoven pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, zástupkyně žalobce advokátka JUDr. Radka Buzrlová ve shora uvedené zákonné lhůtě (srov. § 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o.s.ř.) - a ani do současné doby - sama dovolání proti rozsudku odvolacího soudu nesepsala, žalobcem dříve podané dovolání nenahradila (nedoplnila) svým podáním, a ani nesdělila, že by se s již učiněným dovoláním ztotožnila.

Protože za tohoto stavu nebyla splněna podmínka dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2012

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu