21 Cdo 1307/2008
Datum rozhodnutí: 21.08.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1307/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně J. K., proti žalovaným 1) N. s p. K., 2) JUDr. A. S., advokátu, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o 1.500.000,- Kč a o nehájení občanských práv, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 12 C 30/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. srpna 2007 č.j. 10 Co 1167/2006-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 21.8.2007 č.j. 10 Co 1167/2006-41 potvrdil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 15.11.2006 č.j. 12 C 30/2004-34, kterým bylo zastaveno řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, provedené dopisem žalované 1) ze dne 26.4.1999 podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce ; a kterým bylo zastaveno řízení o nehájení občanských práv žalobkyně žalovaným 2) . Odvolací soud se plně ztotožnil se závěry soudu I. stupně, který řízení zastavil u prvého nároku s ohledem na překážku věci pravomocně rozsouzené, a u druhého nároku s ohledem na překážku v téže věci zahájeného řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný

celek,

jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala žalobkyně dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku ji Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 9.1.2008, č.j. 12 C 30/2004-50 vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a zároveň ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 11.1.2008, žalobkyně výzvě k volbě advokáta dosud nevyhověla, naopak podáním ze dne 21.1.2008 označeným jako Dovolání proti rozsudku 10 Co 1167/2006-41 ze dne 21.8.2007 o zaplacení částky 1.500 000,- Kč s příslušenstvím a % z prodlení opětovně napadá rozhodnutí odvolacího soudu.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2008

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu