21 Cdo 127/2008
Datum rozhodnutí: 22.01.2009
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 127/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce K. B., proti žalovanému A. O. a.s., o pracovněprávní nároky , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Nc 4/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2007, č. j. 16 Co 146/2007-42, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobce usnesením ze dne 28. 6. 2007, č. j. 16 Co 146/2007-42, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 2006, č. j. 26 Nc 4/2004-26, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal, aby mu žalovaný zaplatil ušlý výdělek od 1. 7. 1965 do 2. 7. 1970, tj. 371 pracovních směn po 69,- Kč průměrného výdělku, po srážce daně ze mzdy částku 78.007,- Kč, na nákladech řízení částku 960,- Kč, celkem 78.967,- Kč , a aby mu byla rovněž přiznána zbývající část pracovní doby od 28. 10. 1965 do 2. 7. 1970, tj. 3 roky a 250 dní pro důchodové pojištění II. pracovní kategorie, s 3% úrokem od podání žaloby v r. 1991, to vše spolu od podání žaloby k vlastním rukám žalobce , a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud, vycházeje ze zjištění, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 12. 1991, sp. zn. 25 C 206/91, který byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 1993, sp. zn. 16 Co 65/93, a který nabyl právní moci dne 20. 4. 1993, byl totožný požadavek žalobce zamítnut, dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že pokračování v řízení v této věci brání překážka věci pravomocně rozsouzené, která je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; proto soud prvního stupně postupoval správně, když řízení zastavil (§ 103, § 104 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o. s. ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o. s. ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o. s. ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř., v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o. s. ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. nebo v § 21b o. s. ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o. s. ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].

K odstranění uvedeného nedostatku podmínky dovolacího řízení Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 6. 11. 2007, č. j. 26 Nc 4/2004-61, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; k provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 14 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Soud prvního stupně tímto usnesením žalobce rovněž poučil, že může před uplynutím stanovené lhůty navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro podání dovolání ustanoven zástupce z řad advokátů, jakož i o možnosti (a podmínkách) požádat Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila. Přestože usnesení soudu prvního stupně bylo žalobci řádně doručeno dne 12. 11. 2007 (náhradním způsobem ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 a 6 o. s. ř.), žalobce (i když si písemnost osobně dne 26. 11. 2007 na poště vyzvedl) ve stanovené lhůtě (ani dosud) výzvě soudu nevyhověl; podáním ze dne 2. 12. 2007 (doručeným Okresnímu soudu v Ostravě dne 7. 12. 2007) sice na výzvu soudu reagoval (mimo jiné tak, že jeho podání netrpí žádnými vadami a nedostatky a že v důsledku vleklého řízení je naprosto nežádoucí přítomnost nějakého advokáta ), nedostatek povinného (nuceného) zastoupení však neodstranil.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu