21 Cdo 1246/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2014
Dotčené předpisy: § 244 o. s. ř.21 Cdo 1246/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce OKIMEX s.r.o. se sídlem v Praze 8, SOL-Olštýnská č. 607/1, IČO 48534692, zastoupeného Mgr. Ing. Michaelou Šafářovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Záběhlická č. 3262/88a, za účasti ANDROMEDA Plus, s.r.o. v likvidaci se sídlem v Kamenici nad Lipou, Včelnička č. 44, IČO 26097061, zastoupené JUDr. Tomášem Hübnerem, advokátem se sídlem v Praze 2, Americká č. 579/17, o zápis předkupního práva jako věcného práva do katastru nemovitostí vkladem, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 38/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2011 č.j. 11 Cmo 59/2011-242, takto:

Usnesení vrchního soudu a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. listopadu 2010 č.j. 11 C 38/2009-172 se zrušují a věc se vrací Krajskému soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobce podal dne 2.7.2008 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, návrh na vklad "předkupního práva věcného výlučně ve svůj prospěch k nemovitostem: pozemkům stavební parcela č. 16, o výměře 281 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 48, o výměře 2.243 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 92/1, o výměře 55 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 93, o výměře 105 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 126, o výměře 520 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 127/1, o výměře 114 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 128, o výměře 145 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 129, o výměře 85 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. 138/2, o výměře 11 m 2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití budova LV 220, pozemková parcela č. 23/1, o výměře 9.147 m 2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, pozemková parcela č. 23/5, o výměře 150 m 2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, pozemková parcela č. 23/6, o výměře 58 m 2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemková parcela č. 23/9, o výměře 405 m 2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemková parcela č. 25, o výměře 3.868 m 2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, a budovám V., způsob využití bydlení, na stavební parcele č. 16, V., způsob využití průmyslový objekt, na stavební parcele č. 48, V. bez č.p./č.e., způsob využití výroba, na stavebních parcelách č. 92/1 a 92/2, LV 10001, V. bez č.p./č.e., způsob využití průmyslový objekt, na stavební parcele č. 93, V. bez č.p./č.e, způsob využití průmyslový objekt, na stavební parcele č. 126, V. bez č.p./č.e, způsob využití výroba, na stavebních parcelách č. 127/1 a 127/2, LV 10001, V. bez č.p./č.e, způsob využití garáž, na stavební parcele č. 128, V. bez č.p./č.e, způsob využití průmyslový objekt, na stavební parcele č. 129", a to na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a dalších ujednáních ze dne 15.11.2006, která byla uzavřena mezi společností ANDROMEDA Plus, s.r.o. v likvidaci a žalobcem.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, rozhodnutím ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304 uvedený návrh na vklad "předkupního práva s účinky věcného práva" zamítl . Dospěl k závěru, že plná moc ze dne 6.11.2006, jíž jednatel společnosti ANDROMEDA Plus, s.r.o. v likvidaci Ing. Vítězslav Zedek zmocnil druhého jednatele MUDr. Jaroslava Hanzela k uzavření a podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a dalších ujednáních ze dne 15.11.2006, která má být spolu s předloženou smlouvou podkladem pro zápis do katastru, je "mezi účastníky řízení sporná v tom, zda je určena k uzavření a podpisu této smlouvy, či nikoliv", a "zápis věcného práva do katastru na základě sporné listiny je v rozporu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb.", navíc přezkoumávaná plná moc netvoří nedílnou součást předložené smlouvy, neboť nebyla s touto smlouvou ke dni podání návrhu na vklad pevně spojena, což je v rozporu s ustanovením § 46 odst. 2 občanského zákoníku. Podle katastrálního úřadu "dalším závažným nedostatkem předložené plné moci je oprava druhé číslice provedená v datu 16.11.2006, která způsobuje neurčitost předložené plné moci, přičemž důležitý význam má právě možnost jejího pouze časově omezeného použití", "nejsou zde tedy splněny podmínky pro vklad věcného práva do katastru nemovitostí uvedené" v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 265/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), a to "vzhledem k tomu, že navrhovaný vklad není odůvodněn obsahem předložených listin a právní úkon týkající se zřízení předkupního práva s účinky věcného práva není určitý a srozumitelný".

Žalobce se žalobou podanou dne 13.10.2008 u Krajského soudu v Českých Budějovicích (v průběhu řízení doplněnou a změněnou) domáhal, aby bylo návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí vyhověno. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že rozhodnutí Katastrálního úřadu ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304 bylo vydáno, aniž by se katastrální úřad zabýval jeho vyjádřením k "seznámení s podklady pro rozhodnutí" ze dne 25.8.2008 a vznesenou námitkou podjatosti, které byly katastrálnímu úřadu zaslány v poslední den lhůty určené k vyjádření žalobce, a že rozhodnutí tedy "trpí vnitřními rozpory", když je v jeho textu uvedeno, že se žalobce k "seznámení s podklady pro rozhodnutí" ze dne 25.8.2008 nevyjádřil. K vydanému "nicotnému rozhodnutí katastrálního úřadu ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304 správní orgán nezákonně resp. nesprávným úředním postupem vydal ve stejné věci nicotné - právně neexistující rozhodnutí ze dne 7.5.2009 č.j. V-2508/2008-304-40", jímž byl žalobcův návrh na vklad předkupního práva s účinky věcného práva podle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a dalších ujednáních ze dne 15.11.2006 zamítnut. Žalobce dále namítá, že generální plná moc ze dne 6.11.2006 v její časové platnosti od 6.11.2006 do 16.11.2006 je platným právním úkonem a že "tato generální plná moc ze zákona nemusela vůbec být se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě a dalších ujednáních ze dne 15.11.2006 ke dni podání návrhu na vklad věcného (vlastnického) práva předmětných nemovitostí do katastru nemovitostí v prospěch žalobce s ní pevně spojena", když postačovalo, že k ní byla "připojena volnou přílohou", neboť na ni odkazovala přímo Smlouva o budoucí kupní smlouvě a dalších ujednáních ze dne 15.11.2006.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov uvedl, že rozhodnutí ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304 nebylo nikdy účastníkům správního řízení rozesláno, neboť žalobce vznesl námitku podjatosti oprávněné úřední osoby; protože se podle ustanovení § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu rozumí vydáním rozhodnutí předání stejnopisu písemného vyhotovení k doručení, nepovažuje katastrální úřad toto rozhodnutí za řádně vydané. Žalobcem podaný návrh na vklad předkupního práva s účinky věcného práva byl zamítnut teprve rozhodnutím katastrálního úřadu ze dne 7.5.2009 č.j. V-2508/2008-304-40, toto rozhodnutí však žalobce žalobou podanou dne 13.10.2008 "nenapadá, naopak napadá rozhodnutí, které nebylo fakticky realizováno a nikdy nenabylo právní moci, neboť nebylo doručeno účastníkům řízení".

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 16.11.2010 č.j. 11 C 38/2009-172 žalobu odmítl a rozhodl, že žalobci se právo na osvobození od placení soudních poplatků nepřiznává, že žalobce je povinen zaplatit státu "Krajskému soudu v Českých Budějovicích" na soudním poplatku částku 2.500,- Kč a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Z obsahu spisu katastrálního úřadu dovodil, že rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304 nebylo účastníkům rozesláno a že tedy - jak vyplývá z ustanovení § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu, podle něhož se rozumí vydáním rozhodnutí předání stejnopisu písemného vyhotovení k doručení - žalobce "napadl rozhodnutí, které fakticky nebylo realizováno (vydáno); navíc, "i kdyby bylo toto rozhodnutí formálně vydáno, nenabylo nikdy právní moci z důvodu nedoručení, což by opět znamenalo nepřípustnost žaloby".

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6.6.2011 č.j. 11 Cmo 59/2011-242 potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, podle něhož "dne 29.9.2008 rozhodnutí katastrálního úřadu vydáno nebylo", neboť "ze spisu katastrálního úřadu je zřejmé, že rozhodnutí připravené s datem 29.9.2008 nebylo předáno k doručení účastníkům řízení způsobem upraveným v ustanovení § 19 správního řádu, a tedy ve smyslu ustanovení § 71 odst. 2 správního řádu nebylo vůbec vydáno". Námitku žalobce, "že písemného dokladu o doručení není zapotřebí, je-li z postupu účastníka v řízení zjevné, že mu bylo doručeno, a je-li možné v řízení postupovat i bez tohoto dokladu", a že je tedy na rozhodnutí ze dne 29.9.2008 třeba hledět jako na doručené, protože ho má žalobce v držení, odvolací soud odmítl s odůvodněním, že "podmínkou uplatnění této fikce je zejména to, že v řízení lze dále pokračovat bez dodejky osvědčující doručení předmětné písemnosti; taková situace nenastane zejména v případě meritorního rozhodnutí ve věci, které je vždy třeba prokazatelně doručit".

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá, že rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304 bylo vydáno a předáno k doručení žalobci, neboť žalobce má stejnopis tohoto rozhodnutí fyzicky v držení, a že "katastrální úřad nejen odstranil z katastrálního spisu důkaz o doručení tohoto stejnopisu žalobci a naopak zpětně doložil třetí takovýto stejnopis do katastrálního spisu". Žalobce současně poukazuje na ustanovení § 19 odst. 6 správního řádu, podle kterého není písemného dokladu o doručení zapotřebí, je-li z postupu účastníka řízení v řízení zjevné, že mu bylo doručeno, soud však důkaz listinou, stejnopisem rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ze dne 29.9.2008 č.j. V-2508/2008-304, neprovedl. Řízení před soudy je podle žalobce postiženo i vadou, když soud rozhodl o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků až v rozhodnutí o věci samé. Dále namítá, že soudem prvního stupně neměl být vybrán soudní poplatek ve výši 2.500,- Kč, když soud usnesením žalobu odmítl, neboť v takovém případě se poplatek nevybírá, a stejně tak neměl být vybrán ani soudní poplatek za dovolací řízení. Žalobce navrhl, aby dovolací soud zrušil usnesení soudů obou stupňů a aby věc vrátil k dalšímu řízení soudu prvního stupně, a požadoval, aby "řízení Krajského soudu v Českých Budějovicích vedené pod sp. zn. 11 C 38/2009 bylo z důvodu závažných vad v řízení ve smyslu § 221 odst. 2 o.s.ř. resp. z důvodu vhodnosti ve smyslu § 12 odst. 2 o.s.ř. delegováno k projednání a rozhodnutí ke Krajskému soudu v Praze" a aby "se z účtu Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobci za nesprávně vyměřené soudní poplatky vrátila částka 5.000,- Kč."

Společnost ANDROMEDA Plus, s.r.o. v likvidaci navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce "odmítl pro jeho vady, opožděnost či nepřípustnost, nebo zamítl, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je správné".

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) projednal dovolání žalobce podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř."), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno přede dnem 1.1.2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o usnesení, proti kterému je podle ustanovení § 239 odst. 3 o.s.ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadené usnesení odvolacího soudu bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

K nemovitostem evidovaným v Katastru nemovitostí České republiky se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva [§ 1 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013)].

Práva uvedená v § 1 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013) se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva, pokud tento zákon nestanoví jinak [§ 2 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013)], a vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak [§ 2 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013)]. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu [§ 2 odst. 3 věta první zákona č. 265/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013)].

Soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (srov. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu). Spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů a o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v Části páté občanského soudního řádu (srov. § 7 odst.2 občanského soudního řádu). Spor nebo jiná právní věc, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů a o níž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, může být projednána v občanském soudním řízení, jen jestliže rozhodnutí jiného orgánu než soudu nabylo právní moci (srov. § 244 odst.1 občanského soudního řádu).

V řízení podle Části páté občanského soudního řádu soudy projednávají a rozhodují - jak vyplývá z výše uvedeného - jen takové spory nebo jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů a o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy. V případě, že o takovém sporu (jiné právní věci) jiný orgán než soud dosud nerozhodl nebo že jeho rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, nemá soud - jak vyplývá z ustanovení § 7 odst. 2 a § 244 odst. 1 občanského soudního řádu - pravomoc o sporu (jiné právní věci) v občanském soudním řízení (podle Části páté občanského soudního řádu) jednat a rozhodovat.

Podle ustanovení § 250g odst.1 písm. c) občanského soudního řádu soud žalobu odmítne, je-li nepřípustná.

Podle ustanovení § 71 odst. 2 správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů) se vydáním rozhodnutí rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle ustanovení § 19 správního řádu, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám (na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:"), nebo ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst.1 správního řádu), nebo vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle ustanovení § 25 správního řádu, anebo poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.

V projednávané věci bylo soudy (mimo jiné) zjištěno, že Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, připravil dne 29.9.2008 písemné vyhotovení rozhodnutí č.j. V-2508/2008-304, kterým žalobcův návrh na vklad předkupního práva s účinky věcného práva zamítl, rozhodnutí však nebylo (podle údajů uvedených ve spisu katastrálního úřadu) předáno k doručení účastníkům. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, poté rozhodnutím ze dne 7.5.2009 č.j. V-2508/2008-304-40 žalobcův návrh na vklad předkupního práva s účinky věcného práva zamítl; toto rozhodnutí bylo předáno k doručení dne 11.5.2009, žalobci bylo doručeno dne 28.5.2009 a právní moci (dle potvrzení ve spise) nabylo dne 4.2.2010.

Žalobce se v projednávané věci žalobou podanou dne 13.10.2008 u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhal, aby soudy projednaly a rozhodly věc, která vyplývá z občanskoprávních vztahů a o níž podle zákona rozhodl jiný orgán než soud, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Z hlediska splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 244 občanského soudního řádu přitom není významné, jak žalobce označil rozhodnutí, kterým bylo správním orgánem rozhodnuto ve věci; podstatné je to, zda se domáhá, aby soud projednal a rozhodl věc, o níž již bylo správním orgánem pravomocně rozhodnuto. I kdyby tedy Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, vskutku - jak dovodil katastrální úřad a soudy - nevydal v září 2008 rozhodnutí č.j. V-2508/2008-304, je nepochybné, že ve věci bylo ve správním řízení pravomocně rozhodnuto (v neprospěch žalobce) rozhodnutím ze dne 7.5.2009 č.j. V-2508/2008-304-40; předpoklad přípustnosti projednání a rozhodnutí věci soudem v řízení podle Části páté občanského soudního řádu spočívající v tom, aby o věci bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem, tedy byl v době rozhodování soudů splněn.

Z uvedeného vyplývá, že usnesení odvolacího soudu není správné, neboť spočívá na chybném právním posouzení věci. Nejvyšší soud České republiky proto - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o.s.ř. usnesení odvolacího soudu zrušil. Protože důvody, pro které bylo zrušeno usnesení odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil též usnesení soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně (Krajskému soudu v Českých Budějovicích) k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1, § 243d odst. 1 část věty první za středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu