21 Cdo 1233/2008
Datum rozhodnutí: 05.05.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 1233/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně C. C. S. a.s., proti žalovanému J. Š., o 55.809,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 12 C 285/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. února 2007 č.j. 10 Co 784/2006-127, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 19.2.2007 č.j. 10 Co 784/2006-127 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 6.3.2006 č.j. 12 C 285/98-92 ve výroku, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 55.809,- Kč s 26% úrokem z prodlení od 8.8.1998 do zaplacení a ve výroku o nákladech řízení a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že bylo prokázáno zavinění žalovaného ve formě nedbalosti nevědomé, když umožnil současnou jízdu vlaků, jejichž vlakové cesty se kříží, na tutéž kolej, aniž mu tuto výjimku povolil revírní dozor . Dovodil, že žalovaný si neuvědomil, že postavil jízdní cestu soupravě na tutéž kolej, na níž již před tím přijal vlak, a tedy ani nevěděl, že tímto svým jednáním může způsobit škodu , avšak je toho názoru, že žalovaný o této skutečnosti vědět měl a mohl, a to zejména s ohledem na nutnou míru obezřetnosti při výkonu práce hradlaře, tedy pracovníka který bezprostředně zajišťuje jízdy vlaků, jakož i na osobní poměry žalovaného, který byl pro výkon funkce hradlaře na hradle č. 4 řádně zacvičen, byl povinen znát drážní dopravní předpis D-D2 a z jeho znalostí byl pravidelně přezkušován .


Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný


celek,


jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.


Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).


V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku jej Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 21.6.2007 č.j. 12 C 285/98-138 vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolil v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a zároveň ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 3.7.2007. Podáním, které bylo Okresnímu soudu v Chomutově doručeno dne 12.7.2007, žalovaný žádá o vysvětlení, proč mu nebyl přidělen advokát ex-offo , a zároveň žádá o prodloužení lhůty o dva měsíce, neboť se mu natolik zhoršil zdravotní stav, že není schopen se v současné době jakkoli touto věcí zabývat .


Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 24.7.2007 č.j. 12 C 285/98-140 žádosti žalovaného vyhověl, a lhůtu stanovenou v usnesení ze dne 21.6.2007 č.j. 12 C 285/98-138, aby si zvolil v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, prodloužil o dva měsíce ode dne doručení tohoto usnesení, a zároveň jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 13.8.2007. Podáním, které bylo Okresnímu soudu v Chomutově doručeno dne 12.10.2007, žádá žalovaný protože jinou možnost nemá o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ex offo, ačkoli by byl raději, aby dostal obhájce od Č. a. k. .


Okresní soud v Chomutově poté usnesením ze dne 20.11.2007 č.j. 12 C 285/98-153 přiznal žalovanému osvobození od soudního poplatku z dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.2.2007 č.j. 10 Co 784/2006-127 a ustanovil mu k ochraně jeho zájmů v této věci zástupce advokátku . Odvolání žalovaného proti tomuto usnesení soud prvního stupně usnesením ze dne 2.1.2008 č.j. 12 C 285/98-157 odmítl, neboť dovodil, že bylo podáno opožděně, když usnesení bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou dne 26.11.2007 , lhůta 15ti dnů tedy uplynula dne 11.12.2007 a žalovaný své odvolání podal na poště až dne 22.12.2007.


Okresní soud v Chomutově poté usnesením ze dne 8.2.2008 č.j. 12 C 285/98-159 vyzval dovolatele (jeho zástupkyni), aby dovolání ze dne 18.6.2007 řádně doplnil ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení, a zároveň jej poučil, že, nebude-li dovolání doplněno v pěti písemných vyhotoveních podáním došlým zdejšímu soudu ve stanovené lhůtě , předloží soud prvního stupně dovolání soudu dovolacímu, jenž dovolání odmítne . Toto usnesení bylo žalovanému (jeho zástupkyni) doručeno dne 13.2.2008, avšak žalovaný do dnešního dne této výzvě nevyhověl.


Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvy a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. května 2009


JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.


předseda senátu