21 Cdo 1230/2011
Datum rozhodnutí: 07.09.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
21 Cdo 1230/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Šebka, Ph.D. a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Mgr. N. L. , zastoupené Mgr. Davidem Obenrauchem, advokátem se sídlem v Brně, Kopečná č. 11, proti žalovanému Národnímu památkovému ústavu , státní příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí č. 162/3, IČO 75032333, zastoupenému Mgr. Jiřinou Svojanovskou, advokátkou se sídlem v Brně, Vinohrady č. 43, o umožnění výkonu práce a funkce, o žalobě na obnovu řízení podané žalobkyní proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. února 2009 č.j. 13 C 95/2008-79 a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. září 2009 č.j. 37 Co 163/2009-105, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 95/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 2010 č.j. 37 Co 263/2010-157, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30.8.2010 č.j. 37 Co 263/2010-157 potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 15.4.2010 č.j. 13 C 95/2008-146 (kterým byla zamítnuta žaloba na obnovu řízení podaná žalobkyní) a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení 9.120,- Kč k rukám advokátky Mgr. Jiřiny Svojanovské.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b o.s.ř., anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyla splněna podmínka dovolacího řízení uvedená v ustanovení § 241 o.s.ř., neboť žalobkyně (fyzická osoba) při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem (dovolání nebylo advokátem sepsáno) a z obsahu spisu se nepodává (nebylo zjištěno), že by ona sama měla právnické vzdělání.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 8.12.2010 č.j. 13 C 95/2008-192 bylo žalobkyni přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl jí ustanoven zástupcem advokát Mgr. David Obenrauch. Toto usnesení (podle potvrzení ve spise) nabylo právní moci ve výroku o přiznání osvobození od soudních poplatků dnem 7.1.2011 a ve výroku o ustanovení zástupce z řad advokátů dnem 25.1.2011.

Ustanovený zástupce žalobkyní podané dovolání nedoplnil ani nenahradil vlastním podáním, ani soudu nesdělil, že se se žalobkyní učiněným podáním ztotožňuje.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo sepsáno advokátem, ani nebylo zjištěno, že by sama měla právnické vzdělání. K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 14.2.2011 č.j. 13 C 95/2008-194 žalobkyni (prostřednictvím jejího ustanoveného zástupce) ve smyslu ustanovení § 241b odst. 1 a 2 o.s.ř. mimo jiné vyzval, aby do 7 dnů od doručení usnesení ustanovený zástupce, když "podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem", "provedl doplnění dovolání s odkazem na ustanovení § 241b o.s.ř."; usnesení bylo žalobkyni (ustanovenému zástupci) doručeno dne 16.2.2011.

Ustanovený zástupce žalobkyně advokát Mgr. David Obenrauch poté sdělil soudu (podáním ze dne 9.3.2011, které bylo doručeno soudu prvního stupně téhož dne), že žalobkyně se s ním přes jeho výzvy a upozornění o existenci zákonné lhůty pro (doplnění) dovolání nespojila, z čehož "usuzuje, že o podání dovolání, resp. zastupování jeho osobou nemá zájem".

Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání vyhoví - jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. - dovolatel, který je fyzickou osobou, která nemá právnické vzdělání, nejen tím, že má zástupcem advokáta nebo, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, notáře, ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem nebo notářem také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele - fyzické osoby, jež sama nemá právnické vzdělání, při podání dovolání je tedy třeba, aby zástupce dovolatele (advokát nebo notář) buď sám sepsal dovolání nebo, podal-li dovolatel dovolání již dříve sám, již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2008 sp.zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné pod č. 80 v časopise Soudní judikatura, roč. 2009).

I když žalobkyni byl v projednávané věci ustanoven pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, zástupce žalobkyně advokát Mgr. David Obenrauch ve stanovené lhůtě (a ani do současné doby) sám dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal, žalobkyní dříve podané dovolání nenahradil (nedoplnil) svým podáním, a ani nesdělil, že by se s již učiněným dovoláním ztotožnil.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně - jak vyplývá z výše uvedeného - přes výzvu soudu neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. září 2011

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r. předseda senátu