21 Cdo 1171/2017
Datum rozhodnutí: 15.05.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 233 odst. 2 o. s. ř., § 235 odst. 1 o. s. ř., čl. 36 předpisu č. 2/1993Sb., čl. 38 odst. 2 předpisu č. 2/1993Sb.



21 Cdo 1171/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce T. D. , zastoupeného Mgr. Ing. Josefem Cardou, advokátem se sídlem v Brně, Jakubské nám. č. 109/1, proti žalované UXA spol. s r.o. se sídlem v Brně, Plotní č. 546/45, IČO 440 13 353, zastoupené obecným zmocněncem JUDr. V. R., o obnovu řízení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 182/91, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. září 2016 č.j. 15 Co 188/2016-403, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.9.2016 č.j. 15 Co 188/2016-403 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř. Výklad, z jakých důvodů lze podat žalobu na obnovu řízení i po uplynutí tříleté objektivní lhůty, plyne bezpochyby přímo z jednoznačné dikce ustanovení § 233 odst. 2 o.s.ř. a nevzbuzuje v soudní praxi žádné pochybnosti (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013 sp. zn. 28 Cdo 1100/2013, publikované pod C 12755 v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck). Není tak důvodu, aby právní otázka včasnosti podání žaloby na obnovu řízení po uvedené lhůtě byla posouzena jinak, netvrdí-li dovolatel, že podmínky v tomto ustanovení uvedené jsou splněny; vytýká totiž předchozímu řízení vadu spočívající v neprovedení nového důkazu, a nejde tedy o okolnosti, s nimiž zákon spojuje výjimečnou možnost podat mimořádný opravný prostředek po uplynutí objektivní lhůty.

Nejvyšší soud navíc pro úplnost poznamenává, že podle § 235 odst. 1 o.s.ř. není přípustné ani prominutí zmeškání lhůt k žalobě na obnovu řízení. I to je výrazem principu, že respektování procesních předpisů, včetně dodržení zákonných lhůt pro uplatnění řádných i mimořádných opravných prostředků (tedy i žaloby na obnovu řízení), je součástí postupu stanoveného pro uplatnění práva na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod a nelze je považovat za porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 5.11.2003 sp. zn. II. ÚS 750/02), a že přísné podmínky pro uplatnění mimořádných opravných prostředků, včetně dodržení zákonných lhůt, jsou odůvodněny požadavkem právní jistoty (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 20.4.2006 sp. zn. I. ÚS 294/05).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. května 2017
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu