21 Cdo 1157/2000
Datum rozhodnutí: 22.03.2001
Dotčené předpisy:
21 Cdo 1157/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce K. S., proti žalovanému označenému "Česká republika - Ministerstvo státní kontroly ČR respektive Nejvyšší kontrolní úřad", o "vyjádření nesouhlasu a žádost o úpravu podle Zákoníku práce", vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 40 C 433/97, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. června 1998 č.j. 16 Co 198/98-20, takto :

Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 15.5.1998 č.j. 40 C 433/97-13 uložil žalobci pořádkovou pokutu ve výši 10.000,- Kč s tím, že částku 10.000,- Kč je žalobce povinen zaplatit na účet Okresního soudu v Ostravě.Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23.6.1998 č.j. 16 Co 198/98-20 změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že žalobci uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že "obsah podání žalobce ze dne 11.5.1998 nelze kvalifikovat jinak než jako podání hrubě urážlivé", avšak podle jeho názoru "z výchovných důvodů je dostatečná pokuta ve výši 5.000,- Kč".

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc přezkoumal podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod č. 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem, anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu § 21 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku jej Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 17.12.1999 č.j. 40 C 433/97-42 vyzval, aby si ve lhůtě 1 měsíce zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s náležitostmi podle ustanovení § 241 o.s.ř., a zároveň ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení bylo žalobci doručeno dne 11.1.2000, žalobce výzvě dosud nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. března 2001

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová