21 Cdo 1110/2009
Datum rozhodnutí: 13.04.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 1110/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně V. H., proti žalované Základní škole a mateřské škole Brno, Kotlářská 4, příspěvkové organizaci se sídlem v Brně, Kotlářská č. 4/655, IČ 44993978, zastoupené JUDr. Ivanem Dorovským, advokátem se sídlem v Brně, Karolíny Světlé č. 33, o neplatnost právního úkonu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 35/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. srpna 2008, č. j. 15 Co 95/2007-61, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Brně k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 5. srpna 2008, č. j. 15 Co 95/2007-61, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 4. listopadu 2005, č. j. 29 C 35/2003-42, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že právní úkon Mgr. I. S. ředitelky Základní školy a mateřské školy Brno, Kotlářská 4, příspěvkové organizace učiněný formou dopisu ze dne 6. 6. 2002, ve smyslu kterého V. H., porušila pracovní kázeň, je neplatný , a rozhodnuto že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na nákladech řízení 5.300,- Kč, a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na nákladech odvolacího řízení 3.332,- Kč k rukám zástupce žalované JUDr. Ivana Dorovského.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony]. Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 odst. 2 písm. b) o. s. ř., v § 21a o. s. ř. anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o. s. ř.).

Nemá-li dovolatel fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř., v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o. s. ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. nebo v § 21b o. s. ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o. s. ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř., v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobkyně, která je fyzickou osobou, podala včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].

K odstranění uvedeného nedostatku podmínky dovolacího řízení Městský soud v Brně usnesením ze dne 7. 1. 2009, č. j. 29 C 35/2003-67, žalobkyni vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2008, č. j. 15 Co 95/2007-61; k provedení těchto úkonů jí stanovil lhůtu 30 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ji upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Soud prvního stupně tímto usnesením žalobkyni rovněž poučil, že může před uplynutím stanovené lhůty navrhnout, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby jí byl pro podání dovolání ustanoven zástupce z řad advokátů, jakož i o možnosti (a podmínkách) požádat Českou advokátní komoru, aby jí advokáta určila. Přestože usnesení soudu prvního stupně bylo žalobkyni řádně doručeno dne 13. 1. 2009, žalobkyně ve stanovené lhůtě (ani dosud) výzvě soudu nevyhověla a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranila.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 13. dubna 2010


JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu