21 Cdo 1074/2014
Datum rozhodnutí: 22.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1074/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1724/129, IČO 70099618, proti povinným 1) J. V. , a 2) Z. B. , zastoupené JUDr. Milanem Ježkem, advokátem se sídlem v Králíkách, Za Pilou č. 832, pro 191.466,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 Nc 7361/2009, o dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. června 2013, č. j. 24 Co 222/2013-30, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 2013, č. j. 24 Co 222/2013-30, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat. K podání ze dne 6. 2. 2014 se přitom nepřihlíží, neboť jím bylo dovolání doplněno až po uplynutí dovolací lhůty (§ 241b odst. 3 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu