21 Cdo 107/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY 21 ICdo 107/2016-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. vprávní věci žalobkyně INNA, WEST CZ s.r.o. se sídlem ve Stodu, Domažlická č. 836, IČO 263 69 095, zastoupené JUDr. Františkem Grznárem, advokátem se sídlem V Domažlicích, Paroubkova č. 228, proti žalované TROWMART LIMITED se sídlem v Londýně, 15 Stopher House, Webber Street, SE 1 ORE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, za účasti státního zastupitelství, o žalobě pro zmatečnost, vedené uKrajského soudu vPlzni pod sp. zn. 139 ICm 1759/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. srpna 2016 č.j. 104 VSPH 533/2016-45, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá.

Stručné odůvodnění (š243fodst.3o.s.ř.):

Dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.8.2016 č. j. 104 VSPH 533/2016-45 není přípustné podle ustanovení 5 237 o.s.ř., nebot, rozhodnutí odvolacího soudu [jeho závěr o tom, že žaloba pro zmatečnost podaná žalobkyní proti usnesení Krajského soudu vPlzni ze dne 12.10.2011 č.j. KSPL 54 INS 13891/2011-A-20, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka (žalobkyně), ustanoven insolvenční správce, věřitelé vyzváni k přihlášení svých pohledávek, nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů, se zamítá, nebot, dlužník neprokázal, že odvolání datované 25.11.2011 bylo doručeno soudu a neprokázal tak, že žaloba pro zmatečnost byla podána včas, tj . do uplynutí subjektivní lhůty tří měsíců uvedené v ustanovení 5 233 odst. 1 o.s.ř. i objektivní lhůty tří let uvedené vustanovení % 233 odst. 2 o.s.ř.] je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, která dovodila, že žalobu pro zmatečnost lze-stejně jako jiné opravné prostředky-podat jen ve lhůtě k tomu určené, jej íž zmeškání není možné prominout (& 235 odst. 1 o.s.ř.) a kterou ani předseda senátu nemůže postupem podle ustanovení 5 55 věty druhé o.s.ř. prodloužit, a že opožděně podanou žalobu pro zmatečnost soud zamítne [srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.9.2010 sp. zn. 21 Cdo 1207/2009, uveřejněné pod č. 52/2011 v časopise Soudní judikatura, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.3.2013 sp. zn. 21 Cdo 47/2012, uveřejněné pod č. 43/2014 v časopise Soudní judikatura, v němž byl přijat právní názor, že pro určení počátku běhu lhůty k podání žaloby pro zmatečnost z důvodu uvedeného v ustanovení 5 229 odst. 3 o.s.ř. není významné, kdy ten, kdo podává žalobu pro zmatečnost, zjistil, že bylo vyhlášeno (vydáno) pravomocné soudní rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno a které může zakládat důvod zmatečnosti podle ustanovení 5 229 odst. 3 o.s.ř., popřípadě kdy mu bylo soudem doručeno nebo kdy jinak zjistil jeho obsah; lhůta uvedená v ustanovení 5 234 odst. 1 o.s.ř. běží ode dne, kdy se ten, kdo žalobu podává, prokazatelně dozvěděl informace (skutečnosti) o tom, že takové rozhodnutí bylo nebo mohlo být vydáno]; není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části dovolání žalobkyně uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení % 241a odst. 1 o.s.ř. (nesouhlasí-li se skutkovými zjištěními, na nichž odvolací soud založil své právní posouzení věci, že žaloba pro zmatečnost se zamítá; poukazuje na to, že soud měl konat ústní jednání apod.), a proto dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat. Namítá-li žalobkyně porušení práva na spravedlivý proces, pak přehlíží skutečnost, že právo na spravedlivý proces nelze interpretovat tak, že by znamenalo právo na příznivé rozhodnutí ve věci bez dalšího.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení % 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2017

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Sandra DuÍková