21 Cdo 1061/2014
Datum rozhodnutí: 20.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 87/1991Sb.21 Cdo 1061/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce DŘEVO Koroužné s. r. o. se sídlem v Koroužném č. 41, IČO 65276868, zastoupeného JUDr. Jiřím Černým, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Na Ostrově č. 28, proti žalovanému STOPP, s. r. o. se sídlem v Praze 4, Na Lhotech č. 1026/9, IČO 26682699, zastoupenému Mgr. Jiřím Hrubanem, advokátem se sídlem v Brně, Štefánikova č. 136/66, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 116/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 6. srpna 2013, č. j. 54 Co 213/2013 - 168, ve znění usnesení ze dne 30. prosince 2013, č. j. 54 Co 213/2013-188, takto:
I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.413,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Černého, advokáta se sídlem v Havlíčkově Brodě, Na Ostrově č. 28.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 6. 8. 2013, č. j. 54 Co 213/2013 - 168, ve znění usnesení ze dne 30. 12. 2013, č. j. 54 Co 213/2013-188, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 9. 11. 2012, č. j. 12 C 116/2010-128, ve výroku I., v části, v níž bylo určeno, že nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště B. n. P., na LV č. 118, a to pozemky p. č. st. 2 zast. pl. a nádvoří ve výměře 480 m2, p. č. 32 ostatní plocha ve výměře 1430 m2, p. č. 33 ostatní plocha ve výměře 53 m2, p. č. 34/2 ostatní plocha ve výměře 3749 m2, p. č. 34/4 ostatní plocha ve výměře 2185 m2 a p. č. 432 vodní plocha ve výměře 2811 m2 a budova č. p. 41 na pozemku p. č. st. 2, nejsou zatíženy zástavním právem dle zástavní smlouvy ze dne 3. 10. 1991, uzavřené mezi Komerční bankou, pobočka Brno-město, nám. Svobody 21, Brno, a Jihomoravskými dřevařskými závody, s. p. Brno, Jezuitská 4, k zajištění pohledávky ve výši 96,422.400,- Kč , není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu (jeho závěr o tom, že uvedené nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem zřízeným podle zástavní smlouvy ze dne 3. 10. 1991) je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. 31 Cdo 158/2008, který byl uveřejněn pod č. 57 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2010, v němž byl přijat právní názor, že vůči oprávněné osobě, které byla (do 31. 12. 2000) vydána věc podle zákona č. 87/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), nepůsobí zástavní právo zřízené na věci před jejím vydáním, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3160/2009; k výkladu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 892/2012, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1828/97, který byl uveřejněn pod č. 65 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1999] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. srpna 2014

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu