21 Cdo 1011/2003
Datum rozhodnutí: 29.09.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1011/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. K., proti žalovanému R. B., spol. s r.o., o 1,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 7 C 133/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5.12.2002, č.j. 6 Co 2917/2002-43, takto:

Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích [poté, co usnesením ze dne 10.10.2002, č.j. 6 Co 2262/2002-35, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7.6.2002, č.j. 7 C 133/2002-21, jímž byl zamítnut návrh žalobce na přiznání osvobození od povinnosti zaplatit soudní poplatek z návrhu ] usnesením ze dne 5.12.2002, č.j. 6 Co 2917/2002-43, odmítl odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8.11.2002, č.j. 7 C 133/2002-38, jímž byl žalobce vyzván, aby do 3 dnů zaplatil soudní poplatek z návrhu ve výši 60.000,- Kč, pro jeho nepřípustnost [§ 218 písm. c) o.s.ř.]. Vycházeje z toho, že o žádosti žalobce na osvobození od soudních poplatků bylo pravomocně rozhodnuto, dospěl odvolací soud k závěru, že výzva soudu prvního stupně k zaplacení poplatku ze dne 8.11.2002, třebaže má povahu usnesení, není rozhodnutím, proti kterému zákon připouští odvolání; o tom, že proti usnesení, jímž se tato výzva doručuje, není odvolání přípustné, byl žalobce soudem prvního stupně poučen. Žalobce - uvedl odvolací soud - by mohl podat odvolání teprve proti usnesení, kterým by soud prvního stupně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích; k tomu však dosud nedošlo.

V podání ze dne 9.1.2003, adresovaném JUDr. A. T., v.r., předseda senátu, Krajský soud České Budějovice , žalobce uvedl odvolávám se proti nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst.1 zákona , důvod nemám žádné příjmy .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), kterému byla věc předložena soudem prvního stupně k projednání a rozhodnutí, po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání žalobce ze dne 9.1.2003, jež lze posuzováno podle jeho obsahu považovat za dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (kterému bylo také adresováno) ze dne 5.12.2002, č.j. 6 Co 2917/2002-43 (srov. § 41 odst.2, § 42 odst. 4, § 241a odst. 1 o.s.ř.), musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky dovolacího řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 240 odst.1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst.1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 14.4.2003, č.j. 7 C 133/2002-52, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5.12.2002, č.j. 6 Co 2917/2002-43; současně žalobce poučil o možnosti (a podmínkách) požádat Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila, případně soud, aby mu pro podání dovolání byl ustanoven zástupce z řad advokátů. K provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 15 dnů a zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; usnesení bylo žalobci doručeno dne 15.4.2003. Přestože stanovená lhůta uplynula dnem 30.4.2003, žalobce výzvě soudu dosud nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst.1 věty první a § 241 odst. 2 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2003

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu