21 Cdo 1000/2017
Datum rozhodnutí: 02.05.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 7 odst. 1 a 3 o. s. ř.21 Cdo 1000/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. et Ing. R. V., Ph.D., zastoupeného JUDr. Hanou Němečkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Panská č. 895/6, proti žalované České republice Generálnímu ředitelství cel, se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 1387/7, IČO 712 14 011, o upuštění od porušování práv a povinností, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 20/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2016 č.j. 23 Co 316/2016-65, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21.9.2016 č.j. 23 Co 316/2016-65 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce nedostatku pravomoci soudu rozhodovat o nárocích žalobce vyplývajících z jeho služebního poměru, např. ve věci přiznání služební hodnosti, přiznání peněžitého nároku ze služebního příjmu, nebo převedení na jiné služební místo srov. např. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.12.2016 sp. zn. 21 Cdo 2686/2015 a v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2008 sp. zn. 21 Cdo 5469/2007) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodů, že neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z tohoto důvodu nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí; proto bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení až v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.). Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný (§ 243g odst. 1 část věty první za středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 2. května 2017

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu