20 Nd 93/2005
Datum rozhodnutí: 23.06.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Nd 93/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce D. K., zastoupeného advokátkou, proti žalované P. F., a.s., o zaplacení 79.100.-Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 34 C 1/2005, k návrhu na delegaci věci, takto:

Věc sp.zn. 34 C 1/2005 Obvodního soudu pro Prahu 10 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se na žalované domáhá zaplacení dlužné mzdy podle pracovní smlouvy. Žalobu podal u soudu, v jehož obvodu má žalovaná sídlo.

Žalovaná navrhuje přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu vhodnosti, neboť její vedení sídlí ve Zlíně a také žalobce bydlí v obci N. v okrese Z.

Žalobce s takovým návrhem nesouhlasí, neboť sám má pravidelné pracovní aktivity v Praze, kde sídlí jeho zástupce a i žalovaná. Podle jeho názoru by přikázáním věci žalovanou navrhovanému soudu došlo ke zvýšení nákladů řízení a věc by nebyla projednána hospodárněji a rychleji.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému než příslušnému soudu z důvodu vhodnosti. Ten je podle ustáleného výkladu zpravidla spatřován v předpokladu, že věc bude jiným než místně příslušným soudem projednána hospodárněji a rychleji, například tím, že ve věci nebude nutno dožádat jiný než příslušný soud.

Za situace, kdy žalobce zpochybňuje důvody návrhu na přikázání týkající se jeho vlastní osoby a kdy z dosavadních důkazních návrhů účastníků nevyplývá zřetelná potřeba provádění důkazů dožádaným soudem, neshledává Nejvyšší soud rozhodující o návrhu na přikázání dle § 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř. dostatek důvodů pro zásah do určení místní příslušnosti dle obecného zákonného pravidla (§ 85 odst. 3 o.s.ř.) a návrhu žalované proto nevyhovuje.Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. června 2005

JUDr. František I š t v á n e k , v. r.

předseda senátu