20 Nd 92/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 88 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 85 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

originál

20 Nd 92/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci žalobce J. V., proti žalované K. V., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 106 C 322/2004, o určení místní příslušnosti, takto:

Usnesení Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 30. 3. 2005, č.j. 106 C 322/2004-10, se zrušuje a věc se vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově usnesením ze dne 30. 3. 2005, č.j. 106 C 322/2004-10, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ).

Okresní soud sice správně dovodil, že v dané věci je dána pravomoc soudů České republiky, nesprávně však vyložil ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř.

Podle § 11 odst. l o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 88 písm. a/ o.s.ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.

Podle § 85 odst. l, věta první, o.s.ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, v níž má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže zde současně i bydlí.

Z vyjádření žalobce vyplývá, že v H. Š. bydlel do 30. 11. 2003 a že od l. 7. 2004 (a tedy i ke dni zahájení řízení) se zdržuje v K. s úmyslem zdržovat se zde trvale, protože zde má zaměstnání a bydlí zde v bytě, který má zatím pronajatý na dobu dvou let .

Jestliže tak kritéria pro určení obecného soudu žalobce vyplývají z jeho vyjádření, lze stanovit jeho obecný soud a důvod pro určení místní příslušnosti Nejvyšším soudem není dán.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu