20 Nd 50/2013
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
20 Nd 50/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněného Města Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, identifikační číslo osoby 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti povinnému A. J. , pro částku 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 251/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 251/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. V. J. podal Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 2.000,- Kč. Návrh na nařízení exekuce byl doručen okresnímu soudu dne 3. 2. 2012.

Okresní soud v Břeclavi usnesením z 19. 3. 2012 č. j. 53 EXE 251/2012-12 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc postoupí Nejvyššímu soudu České republiky, aby určil soud, který věc projedná a rozhodne . Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě rozhodnutí Městského úřadu Břeclav je v pravomoci soudů ČR , avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný má trvalé bydliště ve Spolkové republice Německo a v centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán .

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu Městského úřadu Břeclav, na základě jehož rozhodnutí o uložení pokuty byla nařízena exekuce, rozhodl, jak uvedeno ve výroku (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu z 24.5.2012, sp. zn. 21 Nd 135/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. února 2013
JUDr. Vladimír Mikušek, v. r. předseda senátu