20 Nd 436/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Nd 436/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobce K. K. , proti žalované B. H. , o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pobočka v Krnově pod sp. zn. 20 C 81/2016, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pobočka v Krnově pod sp. zn. 20 C 81/2016 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Plzeň-sever.

O d ů v o d n ě n í :
Podáním ze dne 8. 6.2016 žalobce navrhl, aby v záhlaví označená věc byla přikázána z důvodu vhodnosti místně příslušnému soudu dle jeho současného pobytu na adrese H. B., K C. , tedy Okresnímu soudu Plzeň-sever, a to zejména z důvodů ekonomických, neboť nemá prostředky ani na svou nutnou výživu , a dále z důvodů zdravotních, že není schopen vykonávat práci bez omezení.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnosti soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Obecně platí, že situace, kdy některý účastník nemá bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, takže musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost, či cesta k příslušnému soudu je pro něj spojena s organizačními, finančními, zdravotními či jinými problémy, jsou spíže běžné a nemohou samy o sobě přikázání věci jinému soudu přesvědčivě odůvodnit (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013).

Okolnosti, kterými žalobce odůvodňuje návrh na přikázání věci, nejsou natolik významné, aby v nich bylo možno spatřovat důvod k takovému výjimečnému postupu. V posuzovaném případě nemůže Nejvyšší soud považovat za zásadní důvody uváděné žalobcem, neboť ekonomické důvody, lepší dostupnost k soudu, v jehož obvodu se žalobce zdržuje, ani jeho do jisté míry nepříznivý zdravotní stav nemohou být samy o sobě důvodem k přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu, je-li k dispozici institut dožádání (§ 39 o.s.ř.) a možnost ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.). V daném případě nelze přehlédnout, že finanční situace žalobce zjevně není neúnosná natolik, aby mu znemožnila dostavit se k místně příslušnému Okresnímu soudu v Bruntále pobočka v Krnově, jestliže byl schopen zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč, aniž by musel požádat o osvobození od poplatkové povinnosti. Zdravotní komplikace žalovaný popisuje tak, že není schopen vykonávat práci bez omezení . Takto vymezená zdravotní komplikace na straně žalobce rovněž nevede k závěru, že po žalobci nelze žádat, aby se dostavil k místně příslušnému Okresnímu soudu v Bruntále pobočka v Krnově.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Plzni-sever z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc tomuto soudu nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu