20 Nd 313/2016
Datum rozhodnutí: 16.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 předpisu č. 120/2001Sb.20 Nd 313/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného P. J. , zastoupeného Mgr. M. J., obecným zmocněncem s adresou pro doručování: ....proti povinnému M. S. , pro 6 970,72 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 1377/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 1377/2016 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6.
O d ů v o d n ě n í :

Na základě exekučního návrhu oprávněného ze dne 9. 5. 2016 podal dne 18. 5. 2016 a 29. 7. 2016 soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, u Obvodního soudu pro Prahu 6 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 6 970,72 EUR s příslušenstvím podle notářského zápisu, sepsaného JUDr. Vladimírem Čuchtou, notářem se sídlem v Prešově, dne 16. 6. 2008, sp. zn. N 368/2008, Nz 25457/2008, NCRIs 25172/2008. V návrhu byla označena adresa J., P., na které by se měl povinný zdržovat.
Usnesením ze dne 3. 8. 2016, č. j. 38 EXE 1377/2016-36, Obvodní soud pro Prahu 6 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty k odvolání oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že řešená věc patří do pravomoci soudů České republiky. Povinný však na území České republiky nemá evidován žádný druh pobytu ani není veden v Cizineckém informačním systému. Dále bylo zjištěno, že povinný na adrese P., J., uvedené v exekučním návrhu, nemá označenou schránku, ani mu na ni nedochází žádné zásilky.
Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Ve smyslu § 45 odst. 2 věty první a třetí exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.
Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 252 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Protože povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl zde doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6, u něhož byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a který již v dané věci učinil prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu