20 Nd 305/2013
Datum rozhodnutí: 12.12.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.20 Nd 305/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobce Ing. A. R. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Ortmanem, CSc., advokátem se sídlem v Hořovicích, Husovo náměstí 65, proti žalovaným 1) J. D. , a 2) M. D. , zastoupeným JUDr. Arnoštem Vodičkou, CSc., advokátem se sídlem v Praze 10 Vršovicích, Sámova 220/4, o provedení stavebních úprav a odstranění vad, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 19 C 16/2013, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Vsetíně pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 19C 16/2013 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mělníku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podáním ze dne 22. 4. 2013 navrhl přikázat věc z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Mělníku. Uvedl, že v obvodu tohoto soudu má své bydliště a obě žalobou dotčené nemovitosti jsou v katastrálním území N., tedy ve vzdálenosti 400 km od sídla procesního soudu, kterému byla věc postoupena jen proto, že žalovaní často mění bydliště a i jejich současné považuje žalobce pouze za fingované. Navíc v řízení se budou muset vypracovávat znalecké posudky a cesty znalců do N. jen způsobí nárůst soudních výloh.

Žalovaní podáním ze dne 12. 6. 2013 s přikázáním věci nesouhlasili, neboť mají dvě nezletilé děti, jejich bydliště v R. p. R. není fingované, protože zde mají rodinný dům a děti zde chodí do školy. Pokud bude soudem vyžádán znalecký posudek, jde o rozhodnutí soudu, z jakého místa znalce vybere. Případné cesty k procesnímu soudu budou zřejmě pro žalobce nepříjemné, ale stejně nepříjemné by byly cesty žalovaných k Okresnímu soudu v Mělníku.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. , věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud návrh žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, a pro jejíž určení jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době zahájení řízení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.), je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny zákonné předpoklady, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Důvodem, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu žalobce bydlí a nacházejí se zde i nemovitosti, jejichž opravy a navrácení do původního stavu se žalobou domáhá, nemůže být vzdálenost procesního soudu od nemovitostí, protože pro případné vypracování znaleckého soudu, může procesní soud určit znalce ze seznamu znalců z okolí blízkému obci N. a případné další důkazy provést prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 o. s. ř.).

Protože Nejvyšší soud v posuzované věci neshledal žádný závažný důvod jak z hlediska účastníků tak především z hlediska požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení, který by delegaci jinému soudu opodstatňoval, návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu