20 Nd 234/2005
Datum rozhodnutí: 14.02.2006
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Nd 234/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobkyně I. K., proti žalovanému F. K., zastoupenému advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 49/1999, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř., JUDr. Z. F. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. května 2005, č.j. 16 C 49/1999-290.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci vznesla žalobkyně námitku podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze, které (podle rozvrhu práce) rozhodují o odvolání proti výše označenému rozhodnutí krajského soudu. Uvedla, že soudkyně jsou v přímém kontaktu se žalovaným či zástupcem žalovaného a výsledky rozhodnutí žalovanému již oznámily předem.

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1, věta první, o.s.ř.).

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.

O žádný z takových případů však v souzené věci nejde.

Soudkyně senátu 1 Co Vrchního soudu v Praze jak vyplývá z jejich vyjádření nemají k věci, účastníkům či zástupci žalovaného žádný vztah; pochybnosti stran jejich nepodjatosti jsou proto neopodstatněné.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. února 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu