20 Nd 204/2013
Datum rozhodnutí: 25.07.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.20 Nd 204/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v právní věci žalobce P. M., zastoupeného JUDr. Martinem Tocikem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Moskevská 1461/66, proti žalované K. T. , o určení vlastnického práva k nemovitostem ke dni úmrtí zůstavitelky, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 210/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chebu se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.
Odůvodnění:
Žalobce podal u Okresního soudu v Chebu žalobu na určení vlastnického práva k nemovitostem v k.ú. Horní Lomany ke dni úmrtí zůstavitelky Z. M., zemřelé dne 20. 3. 2010. Žalovaná navrhla změnu místní příslušnosti a postoupení věci Okresnímu soudu v Šumperku, a to zejména s ohledem na její věk, zdravotní stav, vzdálenost bydliště a předpokládaný výslech svědků s bydlištěm v Zábřehu a okolí.

Žalobce s návrhem nesouhlasil, neboť předmětné nemovitosti se nacházejí v obvodu Okresního soudu v Chebu, dědický spis po zůstavitelce je uložen u Okresního soudu v Chebu a jak žalobce, tak ostatní sourozenci účastníků žijí v Chebu (s výjimkou sestry A. K., žijící v Karlových Varech), a tedy i tito svědci jsou mnohem lépe dosažitelní pro Okresní soud v Chebu.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by byla věc přikázána Okresnímu soudu v Šumperku, v jehož obvodu má žalovaná bydliště, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci. Pokud bude nutné ve věci provést důkazy v obvodu Okresního soudu v Šumperku, nic nebrání tomu, aby žalovaná byla ve věci vyslechnuta a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. července 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu