20 Nd 147/2013
Datum rozhodnutí: 30.05.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
20 Nd 147/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněného Š. R. , proti povinnému V. G., pro částku 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 3260/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 3260/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský podal Obvodnímu soudu pro Prahu 6 žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 100.000,- Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením z 27. 3. 2013, č. j. 38 EXE 3260/2012-33, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněného bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení, který soud věc projedná a rozhodne . Dospěl k závěru, že se soudu nepodařilo zjistit, v obvodu kterého soudu na území České republiky má povinný bydliště, případně, v obvodu kterého soudu se zdržuje. Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být v rámci exekuce zajištěn a zpeněžen pak exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje, neboť tato skutečnost vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce. S ohledem na výše uvedené tedy soud vyslovil svou místní nepříslušnost.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 6 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k bydlišti oprávněného a místu pobytu v České republice povinného (č. l. 20) v Chebu, rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2013

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu