20 Nd 140/2007
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 140/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobkyně Č. p., a. s., proti žalovanému M. M., t. č. neznámého pobytu, o zaplacení 4 264,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 1883/2006, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc dosud vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 1883/2006 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Hodoníně předložil věc Nejvyššímu soudu ČR s návrhem na vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) s odůvodněním, že místo pobytu žalovaného na území České republiky není známo; žalovaný se na žalobcem uvedené adrese v Miloticích u Kyjova nezdržuje, stejně tak jako na adrese trvalého bydliště v P. D. Ch., uvedeného v centrální evidenci obyvatel Ministerstva vnitra ČR.


Jak zjistil Nejvyšší soud z připojeného spisu Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 7 C 1883/2006, byla v této věci žalovanému podle ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanovena opatrovnice Helena Bělíková, pracovnice Okresního soudu v Hodoníně.


Nejvyšší soud tedy s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.) rozhodl tak, že určil místní příslušnost dosavadního soudu.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. července 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu