20 Nd 129/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 129/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci péče o nezletilé G. K., a K. K., zastoupené Městským úřadem města P. jako opatrovníkem, děti matky G. K., zastoupené advokátkou, a otce K. K., o úpravu styku a o výživné, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. P 33/2003, o návrhu na delegaci, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. P 33/2003 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.


O d ů v o d n ě n í :


U Okresního soudu v Pelhřimově je vedeno řízení ve věci péče o nezletilé (o změně úpravy styku otce s nezletilými dětmi a o zvýšení výživného).


Otec K. K. podáním ze dne 22. 6. 2006 požádal o přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě z důvodu nesprávnosti a strannosti soudu v Pelhřimově a opatrovníka dětí s ohledem na to, že se vzájemně znají .


Matka G. K. s návrhem na delegaci nesouhlasila; okresní soud v Pelhřimově je soudem výlučně příslušným, v jeho obvodu mají bydliště obě nezletilé děti, jakož i ona.


Opatrovník nezletilých dětí se k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřil a vzhledem k poučení podle ustanovení § 101 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), se má zato, že proti delegaci nemá námitek.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.


V daném případě ani jedna z otcem uvedených okolností není způsobilou odůvodnit přikázání věci, neboť není žádného podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u soudu výlučně místně příslušného (§ 88 písm. c/ o. s. ř.). Námitka, že Okresní soud v Pelhřimově není nestranný, je pro posouzení důvodů přikázání bezvýznamná (ostatně Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře usnesením ze dne 26. 7. 2006, č. j. 15 Nc 33/2006-346, rozhodl o námitce podjatosti soudkyně projednávající věc tak, že není vyloučena). Případné pochybnosti o správnosti dřívějšího rozhodování soudce nelze řešit postupem podle § 12 odst. 2 o. s. ř.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 12 odst. 3, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. května 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu