20 Nd 122/2007
Datum rozhodnutí: 06.09.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 122/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobkyně Č. V. a. s., proti žalované Č. S., a. s., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti usnesení náhradní valné hromady, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 83/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 83/2006 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


U Krajského soudu v Hradci Králové je vedeno řízení o určení neplatnosti usnesení náhradní valné hromady žalované.


Žalobkyně svým podáním z 8. 3. 2007 (č.l. 62) navrhla, aby projednávaná věc byla přikázána Krajskému soudu v Brně. Svůj návrh odůvodnila tím, že u Krajského soudu v Hradci Králové je k žalobě společnosti P. G., s.r.o., proti žalované Č. S., a. s., vedeno další řízení o určení vlastnictví akcií, ve kterém má žalobkyně postavení vedlejšího účastníka na straně žalovaného . Vhodnost přikázání věci jinému soudu dále podle žalobkyně umocňuje skutečnost, že oba tyto spory rozhoduje stejný soudce , takže je podle jejího názoru v zájmu objektivity řízení vhodné, aby o této věci rozhodoval jiný soud téhož stupně, a to zejména za stavu, kdy Krajský soud v Hradci Králové rozhodl jako soud rejstříkový ve věci zápisu osob, jež podle názoru žalobkyně byly neplatně zvoleny do orgánů žalovaného. Přikázání věci Krajskému soudu v Brně svědčí také to, že v obvodu toho soudu nemá sídlo žádný z účastníků.


Žalovaná s návrhem na delegaci zásadně nesouhlasí; podle jejího názoru samotnou skutečností, že u stejného soudu jsou vedena dvě řízení s týmiž účastníky, nemůže být dotčena objektivita rozhodování soudu ani konkrétního soudce, jenž má podle rozvrhu práce povinnost věc projednat a rozhodnout.


Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ) věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.


Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.


V daném případě není ani jedna z namítnutých okolností způsobilá odůvodnit přikázání věci, neboť není žádného podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce úplnějšího projednání věci než u soudu výlučně místně příslušného (§ 84 o.s.ř.), případně, že by zde byl jiný důvod k delegaci vhodné. Případnými pochybnostmi o objektivitě řízení návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o.s.ř.) odůvodnit nelze. Námitka, že Krajský soud v Hradci Králové není nestranný, může být (bude-li náležitě doložena) úspěšně uplatněna jedině postupem podle ustanovení § 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 o.s.ř.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 6. září 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu