20 Nd 114/2007
Datum rozhodnutí: 22.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 114/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobce J. H., proti žalované Ž. n. o. v B., o věcné příslušnosti, takto :


I. K projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.


II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se návrhem ze dne 29. 3. 2007 domáhal zrušení platebního rozkazu Městského soudu v Brně ze dne 22. 9. 1994, sp. zn. 44 C 353/93, a uložení povinnosti žalované zaplatit mu 1.775.494,- Kč s příslušenstvím; řízení bylo zahájeno dne 30. 3. 2007 u Nejvyššího soudu (§ 82 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ).


Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.).


Věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení (§ 104a odst. 1 o. s. ř.).


Podle ustanovení § 104a odst. 4 o.s.ř., bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.


Protože zvláštní právní předpis neurčuje, že ve věcech, kterých se žaloba týká, rozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvního stupně (§ 9 odst. 4 o. s. ř.), rozhodl Nejvyšší soud o věcné příslušnosti okresních soudů (§ 9 odst. 1 o. s. ř.) a o tom, že věc postupuje k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně (§ 104a odst. 6 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. června 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu