20 Nd 113/2007
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:





20 Nd 113/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobce M. Š., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. B., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 4/2006, o námitce podjatosti soudkyně takto:


Mgr. D. J. není vyloučena z projednávání a rozhodování odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. 6. 2006, č.j. 11 C 4/2006-85.


O d ů v o d n ě n í :


Spolu s odvoláním žalobce vznesl námitku podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. D. J., jež je členkou senátu podle rozvrhu práce tohoto soudu příslušného k jeho projednání.


Námitku odůvodnil zejména tím, že jmenovaná soudkyně rozhodovala v jeho další věci, a to sp. zn. 1 Co 109/2006, kdy jako členka senátu pod předsednictvím dr. F. byla zúčastněna na porušení práva na spravedlivý proces dle Listiny základních práv a svobod a na zatajení podání žalovaných, aby se proti tomuto nemohl odvolat .


K námitce se Mgr. D. J. vyjádřila podobně jako další členky senátu tak, že (byť spolurozhodovala v jiné věci žalobce vedené u odvolacího soudu pod sp. zn. 1 Co 109/2006) k věci, k účastníkům řízení ani k žalobcovu zástupci nemá žádný vztah a neví o žádné skutečnosti, pro kterou by byla z projednávání a rozhodnutí této věci vyloučena.


O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta první o.s.ř.); takovým soudem je v daném případě Nejvyšší soud.


Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.


Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.


Žalobce soudkynin vztah k věci, ani k němu samotnému, podřaditelný ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř., netvrdí; poukazuje pouze na její působení v jiné jeho věci.


Tato okolnost se zřetelem k citovanému ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. však založit závěr, že soudkyně je z projednání a rozhodnutí věci vyloučena, způsobilá není.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.





V Brně dne 24. dubna 2007


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu