20 Nd 107/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 105 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Nd 107/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s. se sídlem v Praze 4 Chodově, Tomíčkova č. 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7 Holešovicích, Jankovcova č. 1518/2, proti povinnému M. D. , pro 11 800 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 69/2017, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 69/2017 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, podala dne 5. 1. 2017 u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 22. 12. 2016 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 11 800 Kč s úrokem z prodlení 7% ročně z částky 11 800 Kč od 19. 12. 2009 do zaplacení , k vymožení nákladů předcházejícího řízení 472 Kč a nákladů exekuce, včetně nákladů oprávněné.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 10. 2. 2017, č. j. 15 EXE 69/2017-34, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o. s. ř. , svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení místně příslušného soudu. V odůvodnění uvedl, že povinný není občanem ČR, není zapsán v Centrální evidenci obyvatel a neprochází evidencemi zaměstnanců, ani evidencemi OSVČ, nepobírá žádné nemocenské ani důchodové dávky a není veden v evidenci Úřadu práce ČR, je státním občanem Slovenska, který nemá, ani neměl, povolený žádný druh pobytu na území ČR, a jeho současnou adresu se nepodařilo zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soudu ve Žďáru nad Sázavou, u nějž byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu