20 Nd 1/2017
Datum rozhodnutí: 10.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.20 Nd 1/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné J. K. , S., proti povinné JUDr. D. M. , P., pro 165 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Horáka, Exekutorský úřad Tábor, pod sp. zn. 173 EX 195/14, o návrhu na odklad exekuce, takto: Řízení o návrhu na odklad exekuce se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o podání povinné ze dne 15. prosince 2016, označené jako návrh na odklad výkonu rozhodnutí , podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil, neboť Nejvyššímu soudu nepřísluší o návrhu na odklad exekuce rozhodnout.
Funkční příslušnost Nejvyššího soudu pro projednání návrhu na odklad exekuce občanský soudní řád (ani jiný právní předpis) neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. 1. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu