20 INS 32034/2013
.u dumřuildhn nigănu:

.__ . [písemnost] byla dual-ina [udeudánał dne. ....................... .. 'u' ......... .. hndin .......... .. minut. E Průlüřů ad resit ::elm :astÍÍEn,h1.rla 1ä5+1lta ipřse :mil "IU-ŽE a připravena kvmednutí dm? výzva. aby al :Iaailhu {pisemnnst} wmdl.

Jména a přijmfl'lí dnluřuvalele f

a adm-situ byla :ine-chain

14/

Udesílatei: _ Krajský saud v Plan veleslavinüva 4U 306 IT PlgeňDDHU ČEHHA na HLASTNÍEH gumu

TYPL2D [NS 3Eü3412ü|3 B-3I sv. lh .lüüüłů3 ů H _

.I-hl* H. ..la-r. I r'f [ui-:FH k l :lig-333:'-l

u . . bmłaieľřälřňípi mn łjyla 01;

.... .3.-..Imdin .... u FmtuÍE ai admát zäiilku ipäemnmt] m3*de u úluini duhapăągăďňa Nad výhradne jül'l adrcsála

H||l|l11|||1l$ülLWHUÍEEIMWWl|l|l51|1| mw

#13U? D16

ut

adresa: anonymizovano Harlmá. nar. 3G.1ü.|9?{}

Vülduchy 323 333 22 Vülduühy f lmănna "jmmiml: ,later :ásillm ' la l f P" r [XL/n' /Qů/a :H

"* .. _ ł--Jpndpiwydăvajldnmhyłdúůłłnmm'JI-tah mbtherä :ásillm přmala.kammwyk LN.;WII piemtitěta :Hlad/?y

Mpix usnhy,/W%euuh

I "'

N-Í'-4#

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

20INS 32034/2013

vllvl lvvvv lvvvl 'vv-v vv--lv lvl-I .v

B-31, tisková skupina 13075-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 10.06.2016

1 vsph 225 2016.docx 2016/05/06 12:21 :38 JUDr. Kratěna Štěpán anonymizovano , anonymizovano , IČ: 69335176, ins. správce, ID: KRATĚNAŠTĚP790316 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Štěpán Kratěna-JUDr. Štěpán Kratěna, anonymizovano , Lazarská 1719/5, 11000 Praha 1, cz

ID DS: 6udx8id

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:22:35

23.05.2016 13:22:35

02.06.2016 13:22:35

06.06.2016 12:42 03.06.2016 00:02

Alena Dočkalová 02.06.2016 13:22:35

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena. EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Labancová KarolinaKONEC VÝPISU

Spisová značka:2OINS 32034/2013 Identifikace dotazu:13075-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:46 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

AdresátzJUDr. Kratěna Štěpán anonymizovano , Typľins. ID:KRATĚNAŠTĚP790316 1 anonymizovano , IČ: 69335176, správce ins. správce Údaje o schránce: typ: PFO_INSSPR ID DS: 6udx8id Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKarlová anonymizovano , anonymizovano , 33% podnikajíc: IDzKARLOVÁLENKBOlO7O l IČ: 73425346, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Karlová, Le anonymizovano , 73425346

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

VI'ÉI'IRÍ soud v Prase úsek insolvenčního soudnictví Nam. Hrdinů 1.300, 140 [ltl Praha 4

KSPL EI] [H5 32034f2l31'3 '1 VSPH EESIZDIE-E-EZ lsÍrajsło;F soud v Flrni 1||.Irs-laslarrínova 4U sos rs PLZEŇ'v' přílan ii'an předávams do spisu KEPL EU lHS 32034f2013 roałrocłnutí Vroluriho soudu v Prase as dna 14. dubna Ears.

Toto rozhodnuti doručts účastníkům řízení.

V Prase duo E1. května 20115 f.r jf. Ef..-glłł-EIÉEF1-h" find.; . I 'J FJ 1:. .J _ JI ' i* ' :agri-aaa-wiis ::aaa .ELJ Š 3 ' t JUDr. Frantisek K 11 ř s r a , v. r. Ujpfłtľlľuů ..4:F3a-šríu... 'ł-51:'-Lľ T I JJ ůiłůJ §ĚŽZEEÍ-Fä

, . vam-1m ssus v za 5P VWEĚ vľhümvm-us so Pra na 4. asm. HrElFTHIĚEDEU

,r lllllllllrllllrrl

Erüud: HE 1..-F'lsnl

Doslo: 1E.UE.ED1E 05:35 Pooat :tranľpfilüh 1ÍŮ Pooot stejnoplsu 1

,lana Esrna