20 Cdo 986/2011
Datum rozhodnutí: 14.04.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 986/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobců a) M. B. a b) M. B. , proti žalovanému T-Mobile Czech Republic a.s. , se sídlem v Praze 11, Chodově, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 28 C 210/2009, o dovolání žalobce b) proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 12. 7. 2010, č.j. 12 Co 311/2010-120, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 8. 6. 2010, č. j. 28 C 210/2009-110, kterým okresní soud pro nezaplacení soudního poplatku zastavil odvolací řízení, podal žalobce b) dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 odst. 1, 3 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení, jímž bylo rozhodnuto o zastavení odvolacího řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení, jímž bylo zastaveno odvolacího řízení, a tedy ani usnesení je potvrzující, není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61.

Nejvyšší soud proto dovolání, aniž vyžadoval splnění podmínky sepisu dovolání advokátem (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.), bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, ostatním účastníkům, jež by jinak měli právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. dubna 2011


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu