20 Cdo 978/2011
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 978/2011U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného
Ing. M. Č.
, zastoupeného Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem v Praze 6, Bělohorská 163/185, proti povinné
E. S.
, pro 121.005,- Kč, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 27 EXE 2015/2010, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. prosince 2010, č. j. 61 Co 478/2010 - 45, takto:


Dovolání
se odmítá.Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 7. 4. 2010, č. j. 27 EXE 2015/2010 - 10, nařídil podle usnesení téhož soudu ze dne 21. 4. 2008, č. j. 18 D 69/2007 - 100, exekuci k uspokojení pohledávky původního oprávněného P. D., ve výši 121.005,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Miloše Dvořáka, Exekutorský úřad Sokolov.


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 9. 12. 2010, č. j. 61 Co 478/2010 - 45, k odvolání povinné usnesení okresního soudu změnil tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, a rozhodl o nákladech exekuce a nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Usnesením ze dne 6. 12. 2010, č.j. 041 EX 379/10 - 39, pravomocným dne 28. 12. 2010, rozhodl soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, že do exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 041 EX 379/10 se na místo dosavadního oprávněného P. D. připouští vstup Ing. M. Č.


Proti usnesení odvolacího soudu podal oprávněný Ing. M. Č. dovolání.


Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 9. prosince 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].


Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu