20 Cdo 97/2010
Datum rozhodnutí: 11.02.2010
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 97/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČ 41197518, Územní pracoviště VZP ČR Svitavy, se sídlem ve Svitavách, T. G. Masaryka 26A, proti povinné A. K. , pro 238.827,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 23 E 507/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. července 2009, č. j. 22 Co 298/2009 - 21, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud ve Svitavách usnesením ze dne 28. 11. 2008, č. j. 23 E 507/2008 - 11, nařídil podle vykonatelných platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Územního pracoviště Svitavy ze dne 13. 11. 2006, č. 4240600590, č. 2140600589 a podle vykonatelných platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Krajské pobočky pro Pardubický kraj, Územního pracoviště Svitavy ze dne 18. 9. 2007, č. 4240700649, a č. 2140700651, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 238.827,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné s tím, že nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na další náklady, které budou oprávněné v průběhu tohoto výkonu rozhodnutí proti povinné přiznány.
Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 30. 7. 2009, č. j. 22 Co 298/2009 - 21, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.
Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30. července 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].
Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl (okolnost, že při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, je z důvodu nepřípustnosti dovolání nerozhodná - k tomu srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.). Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. února 2010

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r. předsedkyně senátu