20 Cdo 962/2006
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 962/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné D. Č. c. e.,, zastoupené advokátkou, proti povinné H. F., zastoupené advokátem, pro 380.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 3804/97, o dovolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. 6. 2005, č.j. E 3804/97-137, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2005, č.j. 16 Co 323/2005-145, takto :


Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. 6. 2005, č.j. E 3804/97-137, se zastavuje.


Dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2005, č.j. 16 Co 323/2005-145, se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 7. 6. 2005, č.j. E 3804/137-137, Obvodní soud pro Prahu 5 odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), odvolání, jímž povinná napadla usnesení téhož soudu ze dne 30. 3. 2005, č.j. E 3804/97-131, kterým jí byl ustanoven JUDr. M. Č., advokát, jako zmocněnec (§ 30 odst. 1 o.s.ř.).


Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 7. 2005, č.j. 16 Co 323/2005-145, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.


Dovoláním napadla povinná rozhodnutí soudů obou stupňů. Požaduje, aby jí byl jako zástupce ustanoven Mgr. T. H..


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Z citovaného ustanovení vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (§ 201 o.s.ř.); občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudů pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že povinná směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolání proti rozhodnutí městského soudu není přípustné.


Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Ustanovení § 237 odst. 1 písm. a), b), § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. nezakládají přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu proto, že je nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů (zejména nelze přípustnost opřít o § 239 odst. 3, část věty před středníkem, o.s.ř., jelikož v souzené věci nebyl odmítnut návrh /žaloba/, nýbrž odvolání).


Přípustnost dovolání nelze vyvozovat ani z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť usnesení, kterým soud prvního stupně odmítl odvolání pro opožděnost, a tudíž ani usnesení, jímž je odvolací soud potvrdil, nejsou rozhodnutími ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2003 pod č. 41, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/2006 pod č. 47).


Nejvyšší soud proto dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).


Jelikož se tímto rozhodnutím řízení nekončí, o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto nebylo (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu