20 Cdo 960/2010
Datum rozhodnutí: 24.03.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 960/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného K. K. , zastoupeného Dr. Vítem Horáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova 5, proti povinnému D. B ., zastoupenému JUDr. Vladimírem Kostkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov 1/1059, pro 1.182.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 Nc 651/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2009, č. j. 19 Co 491/2009 - 86, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 14. 7. 2009, č. j. 49 Nc 651/2009 - 18, nařídil podle § 44 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, exekuci pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži, vydaného v Curychu, ve Švýcarsku, dne 15. května 2009 v rozhodčím řízení č. j. 14677/AVH/CCO/JRF/GZ, k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému k rukám jeho právního zástupce 1.182.500.000,- Kč s příslušenstvím, náhradu nákladů rozhodčího řízení spočívajících v nákladech právního zastoupení ve výši 29.472.849,- Kč, náhradu rozhodčího řízení v částce 310.000,- USD, uhradit oprávněnému náklady právního zastoupení v exekučním řízení a soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce; provedením exekuce byla pověřena soudní exekutora JUDr. Jana Tvrdková, Exekutorský úřad Praha 4.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 11. 2009, č. j. 19 Co 491/2009 - 86, k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž se domáhal zrušení usnesení soudů obou stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 27. listopadu 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (v exekučních věcech) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009]. Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Olga Puškinová , v. r. předsedkyně senátu