20 Cdo 95/2005
Datum rozhodnutí: 23.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 95/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města S. proti povinnému K. K., zastoupenému advokátem, pro 1.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 10 E 233/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2004, č.j. 5 Co 1542/2004-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 3. 1. 2005 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta první o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl na náhradu právo, náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu