20 Cdo 940/2006
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 940/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobců a) J. K. a b) H. K., zastoupených advokátem, proti žalované V. z. p. Č. r., o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10 C 1178/2004, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2005, č.j. 14 Co 389/2005-53, takto :


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud v odvoláním napadeném rozsahu, tj. v nákladovém výroku potvrdil rozsudek ze dne 2. 6. 2005, č.j. 10 C 1178/2004-38, jímž Okresní soud v Břeclavi rozhodl, že žalované se nepřiznává proti žalobcům právo na náhradu nákladů řízení.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadli žalobci dovoláním.


Dovolání proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení není přípustné, a to bez zřetele k povaze takového výroku tedy bez ohledu na to, zda jde o měnící nebo potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení (před soudem prvního stupně) či o rozhodnutí o nákladech řízení odvolacího, jež není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím (§ 236 odst. 1, § 237 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (žalované náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu