20 Cdo 936/2003
Datum rozhodnutí: 26.11.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 936/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného C. M. E. B.V., zastoupeného advokátem, proti povinnému PhDr. V. Ž., zastoupenému advokátem, pro 23 350.000,- USD s příslušenstvím prodejem nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 983/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2002, č.j. 20 Co 182/2002-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 10. 2001, č.j. 34 E 983/2001-33 (ve znění opravného usnesení ze dne 8. 2. 2002, č.j. 34 E 983/2001-58), kterým Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh na nařízení výkonu rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži, vydaného v Amsterdamu dne 9. 2. 2001 v rozhodčím řízení č.j. ICC Case 10435/AER/ACS, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 23 350.000,- USD s příslušenstvím prodejem pozemků parcelních čísel 554, 555, 556/1, 556/2 a stavby čísla popisného 185 na pozemcích parcelních čísel 554 a 556/1 v katastrálním území M. S., obci P. (zapsaných na listu vlastnictví č. 272 vedeném Katastrálním úřadem P.) a pozemku parcelního čísla 761 se stavbou čísla popisného 616 v katastrálním území S. M., obci P. (zapsaných na listu vlastnictví č. 15 vedeném Katastrálním úřadem P.).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, které podáním ze dne 22. 10. 2003 vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozičního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu druhou, o.s.ř. (povinnému v tomto stadiu řízení náklady nevznikly a dovolatel na jejich náhradu právo nemá).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu