20 Cdo 922/2004
Datum rozhodnutí: 05.04.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 922/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. P. K., správce konkursní podstaty úpadkyně Č. n. z., spořitelního a úvěrového družstva, zastoupeného advokátem, proti povinné M. S., za účasti manžela povinné P. S., pro 117.880,- Kč s příslušenstvím zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E 10/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 11. 2003, č.j. 10 Co 1391/2003-20, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 11. 7. 2003, č.j. 21 E 10/2003-4, jímž Okresní soud v Opavě nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 11. 2001, sp. zn. 2 Sm 345/2001, k vydobytí pohledávky 117.880,- Kč s 6 % úroky od 27. 11. 1998 do zaplacení, dále pro 392,90 Kč a náklady předcházejícího řízení ve výši 22.340,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je třeba (nemá-li sama právnické vzdělání), aby byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a ze spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 3. 3. 2004, č.j. 21 E 10/2003-25, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložila jeho plnou moc a jím sepsané dovolání; obsahem usnesení bylo i poučení, že dovolací soud řízení zastaví, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 11. 3. 2004, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněnému v tomto stadiu řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu