20 Cdo 916/2010
Datum rozhodnutí: 24.03.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 916/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1404/4, IČ 471 14 975, proti povinnému L. B ., pro 100.942,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 8 Nc 4756/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 30. září 2009, č. j. 15 Co 657/2009 - 10, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 19. 5. 2009, č. j. 8 Nc 4756/2009 - 3, nařídil podle vykonatelných platebních výměrů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky č. j. 060158002/05-10 ze dne 9. 2. 2006 a č. j. 060159002/05-10 ze dne 9. 2. 2006, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 100.942,- Kč a k úhradě nákladů exekuce, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Vendulu Flajšhansovou, Exekutorský úřad Rokycany. Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře usnesením ze dne 30. 9. 2009, č. j. 15 Co 657/2009 - 10, odvolání povinného odmítl podle ust. § 44 odst. 10 exekučního řádu. Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30. září 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno (přičemž usnesení o odmítnutí odvolání podle ust. § 44 odst. 10 exekučního řádu je de facto rozhodnutím potvrzujícím) nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Olga Puškinová , v. r.
předsedkyně senátu