20 Cdo 910/2017
Datum rozhodnutí: 26.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 910/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s. , se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Lazarská 1718/3, proti povinnému J. J. , S., zastoupenému Mgr. Michalem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Říční 456/10, pro 228 759 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 18 EXE 2837/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2016, č. j. 19 Co 299/2016-57, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:
Krajský soud v Hradci Králové napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. 9. 2016, č. j. 18 EXE 2837/2015-46, kterým Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. S odkazem na usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. 23 Co 188/2014, uzavřel, že rozhodčí nález (exekuční titul) je materiálně vykonatelný.
Povinný v dovolání namítá, že podle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu je smluvní pokuta samostatným skutkovým základem, nelze ji proto soudním rozhodnutím přiznat i do budoucna a takové rozhodnutí nelze vykonat (v této souvislosti poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4656/2008). Navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu, případně i soudu prvního stupně, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále též jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné.
V usnesení ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 20 Cdo 31/2017 se Nejvyšší soud ztotožnil se závěrem vyjádřeným v usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. 23 Co 188/2014 (uveřejněném pod číslem 13/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), že rozhodčí nález, který ve svém výroku ukládá povinnost zaplatit smluvní pokutu z určené částky v procentní výši od konkrétního data do zaplacení jistiny, je materiálně vykonatelný.
V projednávané věci bylo rozhodčím nálezem vydaným dne 24. 6. 2015 rozhodcem Mgr. Janem Fišerem, č. j. 103 Rozh 3322/2015-7, povinnému mimo jiné uloženo zaplatit oprávněné smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně za každý den prodlení s úhradou částky 181 836 Kč ode dne 26. 3. 2015 do zaplacení. Takový výrok je ve světle výše uvedených závěrů materiálně vykonatelný.
Protože rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvodu se od ní odchýlit, Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 4. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu