20 Cdo 904/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 904/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v P., proti povinné O. P. L., s. r. o., pro 247.139,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 21 E 332/2000, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2003, č.j. 9 Co 384/2003-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil (v odvolání napadené části) usnesení ze dne 15. 10. 2002, č.j. 21 E 332/2000-38, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 11. 2002, č.j. 21 E 332/2000-42, jímž Okresní soud v Přerově zamítl její návrh na zastavení výkonu rozhodnutí prodejem označených movitých věcí (zařazených do soupisu dne 12. 6. 2001).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, není-li dále stanoveno jinak. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

Je-li dovolatelem právnická osoba jako v projednávaném případě neuplatní se ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., jestliže za ni jedná osoba uvedená v § 21, která má právnické vzdělání; jí musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 2 a 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena; jednal za ni Ing. S. F., jednatel společnosti (§ 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), který následně zmocnil JUDr. E. F., aby jako obecná zmocněnkyně dovolatelku zastupovala (plná moc z 29. 11. 2004).

Soud prvního stupně poté, co usnesením ze dne 26. 3. 2004, č.j. 21 E 332/2000-54, neustanovil povinné podle § 30 o.s.ř. zástupce usnesením ze dne 21. 3. 2005, č.j. 21 E 332/2000-74, dovolatelku vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolila zmocněncem advokáta, který již podané dovolání nahradí nebo doplnění svým podáním, popř. sdělí, že se s dovolatelkou učiněným podáním ztotožňuje.

Na výzvu, která jí byla doručena 25. 3. 2005, dovolatelka adekvátním způsobem nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu