20 Cdo 892/2017
Datum rozhodnutí: 13.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 892/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému T. Š. , pro 260 173 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 78 EXE 1987/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2016, č. j. 12 Co 259/2016-36, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 16. 3. 2016, č. j. 78 EXE 1987/2012-26, kterým Městský soud v Brně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 19. 1. 2017, č. j. 78 EXE 1987/2012-42, Městský soud v Brně vyzval povinného, aby si ve lhůtě 15 dní od doručení pro podání dovolání zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Výzva byla povinnému doručena dne 25. 1. 2017, dovolatel však nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ani nepožádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, přestože byl o této možnosti soudem prvního stupně poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. března 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu