20 Cdo 887/2009
Datum rozhodnutí: 21.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 887/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanová a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné N., a. s., proti povinnému J. J., pro 400 000,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 26 E 899/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 2. 2007, č. j. 13 Co 44/2007-291, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 9. 2006, č. j. 26 E 899/97-264, ve znění opravného usnesení ze dne 8. 11. 2006, č. j. 26 E 899/97-272, jímž Městský soud v Brně podle § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), připustil, aby z řízení vystoupila dosavadní oprávněná C. B., a. s. v likvidaci, a na její místo jako nabyvatel pohledávky vstoupila společnost N., a. s.,.


Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 15. 5. 2007, č. j. 26 E 899/97-310, doručeným mu 25. 5. 2007, vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (§ 241 odst. 1, 2, § 241a o. s. ř.); zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil, a to ani poté, co mu soud jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu § 30 o. s. ř. usnesením ze dne 10. 1. 2008, č. j. 26 E 899/97-361, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 25. 25. 2008, č. j. 13 Co 97/2008-368, zamítl. Podmínka povinného zastoupení v dovolacím řízení tak nebyla splněna.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, prokazatelné účelně vynaložené náklady v této fázi řízení dle obsahu spisu nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. dubna 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu