20 Cdo 885/2011
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.
20 Cdo 885/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města Cheb , zastoupeného JUDr. Petrem Bayerem, advokátem se sídlem v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, proti povinnému J. V. , zastoupenému Mgr. Pavlem Voříškem, advokátem se sídlem v Chebu, K Nemocnici 2375/2a, pro 205 358,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 Nc 3622/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 7. 2009, č. j. 61 Co 368/2009-41, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 4. 6. 2009, č. j. 16 Nc 3622/2003-29, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 7. 3. 2003, č. j. 16 Nc 3622/2003-5, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesení krajského soudu napadl povinný dovoláním, v němž namítal, že soudy obou stupňů nevěnovaly věci potřebnou pozornost a pověření soudci rozhodli běžným způsobem podle vzoru má dáti a dal či nedal .

Usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 26. 10. 2010, č. j. 16 Nc 3622/2003-91, byl povinnému ustanoven zástupce z řad advokátů Mgr. Pavel Voříšek. Usnesení okresního soudu v tomto výroku nabylo právní moci 30. 11. 2010.

Podle § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzívní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročníku 2005 pod číslem č. 31).

Soudem ustanovený advokát doplnil dovolání povinného až podáním ze dne 4. 3. 2011, ačkoliv lhůta k jeho doplnění uplynula dnem 30. 1. 2011.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu